30.5 C
Ástros
Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021
Αρχική Σαν Σήμερα Σαν σή­με­ρα…

Σαν σή­με­ρα…

0

753 π.Χ Σύμ­φω­να με το μύθο, ο Ρω­μύ­λος και ο Ρέμος ιδρύ­ουν τη Ρώμη.

1821 Οι Αθη­ναί­οι υψώ­νουν τη ση­μαία της Επα­νά­στα­σης κατά των Τούρ­κων.

1864 Γεν­νή­θη­κε ο Μαξ (Μα­ξι­μί­λιαν) Βέ­μπερ, γερ­μα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος, από τους θε­με­λιω­τές της επι­στή­μης της κοι­νω­νιο­λο­γί­ας

1898 Ξε­κι­νά ο ισπα­νο­α­με­ρι­κα­νι­κός πό­λε­μος, ο οποί­ος έληξε στις 13 Αυ­γού­στου του ίδιου έτους με ήττα της Ισπα­νί­ας. Οι ΗΠΑ ως ανερ­χό­με­νη ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύ­να­μη εκτό­πι­σαν τους Ισπα­νούς από την Κούβα και το Που­έρ­το Ρίκο (στην Κα­ραϊ­βι­κή), καθώς και στις Φι­λιπ­πί­νες και τη νήσο Γκουάμ (στον Ει­ρη­νι­κό Ωκε­α­νό).

1904 Ιδρύ­ε­ται στο Πα­ρί­σι η Διε­θνής Πο­δο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία (FIFA).

1910 Πέ­θα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Μαρκ Του­έιν, («Οι πε­ρι­πέ­τειες του Τομ Σό­γιερ», «Οι πε­ρι­πέ­τειες του Χά­κλ­μπε­ρι Φιν»)

1914 Οι ΗΠΑ επεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στο Με­ξι­κό και κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Βε­ρα­κρούζ. Η επέμ­βα­ση συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στους λε­γό­με­νους «Πο­λέ­μους της Μπα­νά­νας», μια σειρά στρα­τιω­τι­κών επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ σε χώρες της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής το διά­στη­μα 1898–1934 με σκοπό την ιμπε­ρια­λι­στι­κή διείσ­δυ­ση και κυ­ριαρ­χία.

1912 Οι Ιτα­λοί κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Ρόδο από τους Οθω­μα­νούς

1915 Οι ΗΠΑ επεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στο Με­ξι­κό και κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Βε­ρα­κρούζ. Η επέμ­βα­ση συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στους λε­γό­με­νους «Πο­λέ­μους της Μπα­νά­νας», μια σειρά στρα­τιω­τι­κών επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ σε χώρες της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής το διά­στη­μα 1898–1934 με σκοπό την ιμπε­ρια­λι­στι­κή διείσ­δυ­ση και κυ­ριαρ­χία.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Άντο­νι Κουίν, («Ζορ­μπάς ο Έλ­λη­νας»)

Αντο­νι Κουίν, ο Με­ξι­κά­νος Ζορ­μπάς

1923 Στην Ιτα­λία, ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­κη­ρύσ­σει την ημέρα ίδρυ­σης της Ρώμης εθνι­κή γιορ­τή, ενώ κα­ταρ­γεί την Πρω­το­μα­γιά.

1941 Τα βουλ­γα­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα κα­τα­λαμ­βά­νουν την Ανα­το­λι­κή Μα­κε­δο­νία και τη Θράκη, έπει­τα από έγκρι­ση των Γερ­μα­νών.

1944 Οι Γαλ­λί­δες απο­κτούν δι­καί­ω­μα ψήφου

1944 Στην Και­σα­ρια­νή ο ΕΛΑΣ δίνει σκλη­ρές μάχες ενά­ντια στη συν­δυα­σμέ­νη επί­θε­ση 1.000 γερ­μα­νο­τσο­λιά­δων, χα­φιέ­δων της Ει­δι­κής Ασφά­λειας και αν­δρών της Γκε­στά­πο. Την επό­με­νη μέρα 25.000 δη­μό­σιοι υπάλ­λη­λοι κα­τε­βαί­νουν σε απερ­γία με αί­τη­μα την κα­τά­παυ­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας αλλά και για τα ει­δι­κό­τε­ρα ζη­τή­μα­τά τους. Οι εκ­δη­λώ­σεις και κι­νη­το­ποι­ή­σεις για την υπε­ρά­σπι­ση της Και­σα­ρια­νής πλη­θαί­νουν και η πρω­τεύ­ου­σα πα­ρου­σιά­ζει απερ­για­κή όψη. Οι δυ­νά­μεις Κα­το­χής προ­χω­ρούν σε 17 εκτε­λέ­σεις.

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ει­σέρ­χε­ται στα πε­ρί­χω­ρα του Βε­ρο­λί­νου.

1947 Ο διά­δο­χος του ελ­λη­νι­κού θρό­νου, Παύ­λος, ορ­κί­ζε­ται Βα­σι­λεύς των Ελ­λή­νων, και στη συ­νέ­χεια απευ­θύ­νει μέσω ρα­διο­φώ­νου διάγ­γελ­μα προς τον ελ­λη­νι­κό λαό.

1960 Η πρω­τεύ­ου­σα της Βρα­ζι­λί­ας με­τα­φέ­ρε­ται από το Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο στη νε­ό­τευ­κτη Μπρα­ζί­λια.

1963 Ο Γρη­γό­ρης Λα­μπρά­κης ξε­κι­νά­ει από το Μα­ρα­θώ­να την πρώτη Πο­ρεία Ει­ρή­νης, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας συλ­λαμ­βά­νε­ται και κα­κο­ποιεί­ται.

21 Απρι­λί­ου 1963: Η πρώτη Μα­ρα­θώ­νια Πο­ρεία Ει­ρή­νης

1967 Εκ­δη­λώ­νε­ται στην Αθήνα στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, υπό τον συ­νταγ­μα­τάρ­χη Γε­ώρ­γιο Πα­πα­δό­που­λο -γνω­στό σαν η Χού­ντα των Συ­νταγ­μα­ταρ­χών- κατά ωμή πα­ρα­βί­α­ση του τότε Συ­ντάγ­μα­τος, με απο­τέ­λε­σμα την επι­βο­λή του δι­κτα­το­ρι­κού κα­θε­στώ­τος (1967 – 1974). Οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες ορί­ζουν ως πρω­θυ­πουρ­γό τον Αρε­ο­πα­γί­τη, Κων­στα­ντί­νο Κόλ­λια.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967

1970 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μόσχα με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση για τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Β. Ι. Λένιν. Στη συ­γκέ­ντρω­ση πα­ρευ­ρέ­θη­κε και αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, ενώ ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Κώ­στας Βάρ­να­λης, με αφορ­μή την επέ­τειο, έστει­λε στην εφη­με­ρί­δα «Ισβέ­στια» θερμό χαι­ρε­τι­σμό και αυ­τό­γρα­φη αφιέ­ρω­ση μαζί με το γνω­στό ποί­η­μα «Οδη­γη­τής», που είχε γρά­ψει για τον με­γά­λο ηγέτη του πα­γκό­σμιου προ­λε­τα­ριά­του

1972 Την ώρα που οι επι­τε­λείς της Χού­ντας συμ­με­τεί­χαν σε δο­ξο­λο­γία στο μη­τρο­πο­λι­τι­κό ναό της πρω­τεύ­ου­σας, πε­ρισ­σό­τε­ροι από 200 φοι­τη­τές, αψη­φώ­ντας τον στρα­τιω­τι­κό νόμο και τις ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις, ορ­γά­νω­σαν στο κέ­ντρο της Αθή­νας αντι­δι­κτα­το­ρι­κή εκ­δή­λω­ση και δια­δή­λω­ση. Δυ­νά­μεις της αστυ­νο­μί­ας επι­τέ­θη­καν και διέ­λυ­σαν με τη βία τους φοι­τη­τές, ενώ διε­νερ­γή­θη­καν και πολ­λές συλ­λή­ψεις. Την αγω­νι­στι­κή εκ­δή­λω­ση των φοι­τη­τών χαι­ρέ­τη­σε το Γρα­φείο του Κλι­μα­κί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η ορ­γά­νω­ση της ΚΝΕ έγρα­ψε στους τοί­χους αντι­δι­κτα­το­ρι­κά συν­θή­μα­τα και σκόρ­πι­σε χι­λιά­δες προ­κη­ρύ­ξεις.

1986  Κα­θιε­ρώ­νε­ται επι­σή­μως η Ση­μαία της Ευ­ρώ­πης, με δώ­δε­κα χρυσά άστρα που σχη­μα­τί­ζουν κύκλο πάνω σε μπλε φόντο.

2003 Πέ­θα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της τζαζ και της σόουλ, Νίνα Σιμόν.

Ο μύθος της Nina Simone

//atexnos.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο