Σαν σήμερα…

0

stalin

1687 Ο Ισαάκ Νεύ­των εκ­δί­δει το κυ­ριό­τε­ρο έργο του, τις τρί­το­μες «Μα­θη­μα­τι­κές Αρχές της Φυ­σι­κής Φι­λο­σο­φί­ας», όπου πα­ρα­θέ­τει τα τρία αξιώ­μα­τα της μη­χα­νι­κής και το νόμο της βα­ρύ­τη­τας.

1811 Με την κή­ρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της η Βε­νε­ζου­έ­λα εξε­γεί­ρε­ται κατά της Ισπα­νι­κής κυ­ριαρ­χί­ας, με ηγέτη τον στρα­τάρ­χη Φραν­σί­σκο ντε Μι­ρά­ντα, ο οποί­ος είχε πο­λε­μή­σει στις αστι­κές επα­να­στά­σεις της Αμε­ρι­κής (1776) και της Γαλ­λί­ας (1789). Τε­λι­κά η Βε­νε­ζου­έ­λα θα γι­νό­ταν ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος το 1823 με την κα­τα­λυ­τι­κή συν­δρο­μή του ηγέτη του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κι­νή­μα­τος των λαών της Λα­τι­νι­κής Αμε­ρι­κής Σιμόν Μπο­λι­βάρ.

veneuela

1821 Τουρ­κι­κά πλοία κα­νο­νιο­βο­λούν τη Σάμο και επι­χει­ρούν από­βα­ση. Η δύ­να­μη απο­βά­σε­ως υφί­στα­ται πα­νω­λε­θρία.

1824 Ελ­λη­νι­κές δυ­νά­μεις από 600 άντρες με επι­κε­φα­λής τους Οπλαρ­χη­γούς Γκού­ρα, Μα­μού­ρη, Ρούκη και Πρε­βε­ζιά­νο δέ­χο­νται στην πε­ριο­χή του Μα­ρα­θώ­να επί­θε­ση από 2.000 Γε­νί­τσα­ρους και 1.000 άλ­λους Τούρ­κους του Ομέρ Πασά της Κα­ρύ­στου. Οι Έλ­λη­νες τρέ­πουν σε φυγή τους Τούρ­κους, οι οποί­οι θα αφή­σουν στο πεδίο της μάχης 260 νε­κρούς και τον αρ­χη­γό των Γε­νι­τσά­ρων, Ιμπρα­ήμ.

1830 Η Γαλ­λία ει­σβάλ­λει στην Αλ­γε­ρία και κα­τα­κτά το Αλ­γέ­ρι κι άλλες πε­ριο­χές.

1833 Νι­σε­φόρ Νιεπς, γάλ­λος εφευ­ρέ­της, στον οποίο πι­στώ­νε­ται η πρώτη σω­ζό­με­νη φω­το­γρα­φία. (Γεν. 7/3/1765)

1889 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Κοκτώ

1897 Γεν­νιέ­ται ο Γε­ώρ­γιος Γρί­βας («Δι­γε­νής»), που στην κα­το­χή διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής ορ­γά­νω­σης «Χ» και κα­τό­πιν υπήρ­ξε αρ­χη­γός της εθνι­κι­στι­κής- αντι­κομ­μου­νι­στι­κής ορ­γά­νω­σης ΕΟΚΑ (Εθνι­κής Ορ­γά­νω­σης Κυ­πρί­ων Αγω­νι­στών).

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος πο­λι­τι­κός, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε Πρω­θυ­πουρ­γός και Πρό­ε­δρος της Γαλ­λι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, Ζωρζ Πο­μπι­ντού

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Γε­ώρ­γιος Κω­στά­κης, έλ­λη­νας συλ­λέ­κτης έργων τέ­χνης της ρω­σι­κής πρω­το­πο­ρί­ας. (Θαν. 9/3/1990)

1929 Οι αγρό­τες του χω­ριού Δα­μα­κί­νι Πα­τρών προ­βάλ­λουν ένο­πλη αντί­στα­ση και διώ­χνουν τους χω­ρο­φύ­λα­κες που πήγαν να συλ­λά­βουν τους συγ­χω­ρια­νούς τους που δεν είχαν πλη­ρώ­σει τους φό­ρους.

1931 Διε­ξά­γο­νται ανα­πλη­ρω­μα­τι­κές βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Μυ­τι­λή­νη. Το ΚΚΕ έρ­χε­ται πρώτο στην πόλη της Μυ­τι­λή­νης λαμ­βά­νο­ντας 1.658 ψή­φους ένα­ντι 1.424 όλων των υπο­λοί­πων, αστι­κών, κομ­μά­των.

1932 Ο Αντό­νιο ντε Ολι­βέι­ρα Σα­λα­ζάρ γί­νε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Πορ­το­γα­λί­ας. Την επό­με­νη χρο­νιά δίνει στον εαυτό του υπε­ρε­ξου­σί­ες και εγκα­θι­δρύ­ει δι­κτα­το­ρία, η οποία κρατά σχε­δόν 4 δε­κα­ε­τί­ες.

1934 «Μα­τω­μέ­νη Πέμ­πτη»: Στις ΗΠΑ, η αστυ­νο­μία πυ­ρο­βο­λεί κατά απερ­γών λι­με­νερ­γα­τών και σκο­τώ­νει δύο, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας των ερ­γα­τών του λι­μα­νιού του Σαν Φραν­σί­σκο και ολό­κλη­ρης της Δυ­τι­κής Ακτής, η οποία δι­ήρ­κε­σε 83 μέρες. 109 άν­θρω­ποι τραυ­μα­τί­ζο­νται.

mauri pempti

1943 Προ­κή­ρυ­ξις διοι­κη­τού Φρου­ρί­ου Κρή­της, Μπρώ­υ­ερ

kriti

1943 Β’ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος: Οι Γερ­μα­νοί εξα­πο­λύ­ουν επί­θε­ση στο Κούρσκ της ΕΣΣΔ, βό­ρεια του Χαρ­κό­βου. Πρό­κει­ται για τη με­γα­λύ­τε­ρη πο­λε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση της ιστο­ρί­ας με χρήση τε­θω­ρα­κι­σμέ­νων. Η μάχη του Κουρσκ θα λήξει στις 23 Αυ­γού­στου με νίκη των Σο­βιε­τι­κών ένα­ντι των Γερ­μα­νών.

kursk

1944 Αρ­χί­ζει την λει­τουρ­γία του στην Τύρνα Θεσ­σα­λί­ας παι­δα­γω­γι­κό φρο­ντι­στή­ριο υπό την διεύ­θυν­ση της κομ­μου­νί­στριας παι­δα­γω­γού Ρόζας Ιμ­βριώ­τη.

imvrioti

1945 Το Ερ­γα­τι­κό Κόμμα κερ­δί­ζει τις εκλο­γές στη Βρε­τα­νία και ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ χάνει την πρω­θυ­πουρ­γία από τον Κλέ­μεντ Άτλι. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα λαμ­βά­νει 102.780 ψή­φους και εκλέ­γει δύο βου­λευ­τές, τους πρώ­τους στην ιστο­ρία του.

1946 Ο Γάλ­λος μη­χα­νι­κός Λουί Ρεάρ επι­δει­κνύ­ει το πρώτο μαγιό μπι­κί­νι σε υπαί­θρια επί­δει­ξη μόδας στο Πα­ρί­σι.

1948 Θε­σπί­ζε­ται από τους Ερ­γα­τι­κούς το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας της Με­γά­λης Βρε­τα­νί­ας.

1965 Η Μαρία Κάλ­λας δίνει την τε­λευ­ταία της πα­ρά­στα­ση, τρα­γου­δώ­ντας «Τόσκα» στο Κό­βεντ Γκάρ­ντεν του Λον­δί­νου.

1969 Πέ­θα­νε ο γερ­μα­νός αρ­χι­τέ­κτο­νας και ιδρυ­τής του Μπα­ου­χά­ους, Βάλ­τερ Γκρό­πιους. Έργο του και η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθήνα.

1972 Πέ­θα­νε ο Μά­ριος Χάκ­κας, έλ­λη­νας συγ­γρα­φέ­ας. (Γεν. 1931)

1973 Στη Χιλή, ο Πρό­ε­δρος Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε συ­γκρο­τεί νέα κυ­βέρ­νη­ση μετά από τις ανα­τα­ρα­χές που προ­κα­λού­νται και οι οποί­ες είναι οι με­γα­λύ­τε­ρες από την εποχή που ανέ­βη­κε στην εξου­σία.

1973 Η τρι­ή­με­ρη απερ­γία των τυ­πο­γρά­φων των Αθη­ναϊ­κών εφη­με­ρί­δων λήγει με νίκη των απερ­γών και αύ­ξη­ση των απο­δο­χών τους κατά 30%.

1975 To Πρά­σι­νο Ακρω­τή­ριο ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από την Πορ­το­γα­λία.

1986 Ξα­να­νοί­γει για το κοινό το Άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, μετά από εντα­τι­κές ερ­γα­σί­ες συ­ντή­ρη­σης.

1989 Κλεί­νει δι­κα­στι­κά η «υπό­θε­ση Ιράν­γκεϊτ», ενός σκαν­δά­λου που είχε ξε­κι­νή­σει με την απο­κά­λυ­ψη πα­ρα­σκη­νια­κών συ­ναλ­λα­γών της κυ­βέρ­νη­σης Ρή­γκαν με την κυ­βέρ­νη­ση του Ιράν, την οποία ωστό­σο είχε –επι­σή­μως- κα­τα­δι­κά­σει ως «υπο­στη­ρι­κτή της διε­θνούς τρο­μο­κρα­τί­ας». Στη διάρ­κεια της δίκης απο­κα­λύ­φθη­κε επί­σης η οι­κο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ προς τους «Κό­ντρας», την αντε­πα­να­στα­τι­κή ορ­γά­νω­ση που μά­χο­νταν τους «Σα­ντι­νί­στας» στη Νι­κα­ρά­γουα. Ο συ­νταγ­μα­τάρ­χης Όλι­βερ Νορθ επι­χεί­ρη­σε να πάρει πάνω του όλη την ευ­θύ­νη για το σκάν­δα­λο. Προ­σπα­θώ­ντας δε να δι­καιο­λο­γή­σει την όλη υπό­θε­ση υπο­στή­ρι­ξε πως «Πα­ρα­μο­νεύ­ει μια τρο­με­ρή απει­λή. Όλοι μας κιν­δυ­νεύ­ου­με από μια ξένη και άθρη­σκη φι­λο­σο­φία, τον κομ­μου­νι­σμό»

irangate

1991 Ο Νέλ­σον Μα­ντέ­λα εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Αφρι­κα­νι­κού Κο­γκρέ­σου.

1996 Γεν­νιέ­ται το πρώτο κλω­νο­ποι­η­μέ­νο πρό­βα­το, η Ντόλι, στα ερ­γα­στή­ρια του Ιν­στι­τού­του Ρό­σλιν στη Σκο­τία. Το πιο διά­ση­μο πρό­βα­το στον κόσμο απο­τε­λεί γε­νε­τι­κό αντί­γρα­φο της μη­τέ­ρας του, ενός προ­βά­του που είχε γεν­νη­θεί 6 χρό­νια νω­ρί­τε­ρα.

atexnos.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here