Στις 10:00 π.μ, η έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία Αγ.Πέτρου & Καστρίου

0

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

ΘΕΜΑ: Αλλαγη ώρας έναρξης μαθημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου και Καστρίου του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (έντονη χιονόπτωση) που επικρατούν στις Τοπικές
Κοινότητες Αγίου Πέτρου και Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
3. Τις προφορικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Πέτρου
και Καστρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου και Καστρίου, στις
10:00 π.μ, λόγω αναμενόμενου έντονου παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών και εκπαιδευτικών.\

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την 9η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.
Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού
προϋπολογισμού.
Κοινοποίηση
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος & Ιονίου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100
Τρίπολη
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γραφείο κ.
Περιφερειάρχη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22100
Τρίπολη
3. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλ. Αγ.
Δημητρίου 4, 22100 Τρίπολη
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, κο
Κόκοτα Δημήτριο, 22012 Άγιο Πέτρο
5. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καστρίου, κο Κόκκωνα
Χρήστο, 22012 Καστρί
6. ΚΤΕΛ Αρκαδίας
7. Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αγίου Πέτρου και Καστρίου
Ο
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Παναγιώτης Κ. Μαντάς

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here