Συνοπτικός διαγωνισμός ΔΕΥΑΒΚ για προμήθεια υδραυλικών υλικών έτους 2018

0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνισμό η προμήθεια υδραυλικών υλικών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι (73.854,90) € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

Για την υλοποίηση της προμήθειας υδραυλικών υλικών, έχει εκδοθεί η υπ. αρίθμ. Γ20/05-04-2018 (ΑΔΑ: 6Θ73ΟΡΓ4-Δ29) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, βάσει του Π.Δ. 80/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη. Ώρες  έναρξης και λήξης αποδοχής προσφορώνοι ώρες 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ., αντίστοιχα.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στη ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την ανωτέρω προμήθεια.

Η παράδοση των υλικών και η εξόφλησή τους, θα γίνεται τμηματικά.

Η ΔΕΥΑΒΚ δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας, κατ’ ελάχιστον του 70 % της συμβατικής αξίας που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία έως την 31/12/2018.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος Αρκαδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Βλάχος Χρήστος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here