Την τήρηση των μέτρων που εξήγγειλε η Πολιτεία ζητά ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος

0

Εν όψει της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων της Πολιτείας για την προστασία της ζωής των ανθρώπων, ο Μητροπολίτης  Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ.Αλέξανδρος, με ανακοίνωσή του, καλεί  όλους να τηρήσουν  επακριβώς τα μέτρα που εξήγγειλε η Πολιτεία.

 

Ιερές Ακολουθίες μόνο με ψάλτες και Ιερείς-Κλείνουν οι πόρτες στις Ι.Μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρός πάσας  τάς Ἱεράς Μονάς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας Λαβόντες ὑπ’ ὄψει·

1) Τήν παρατηρουμένην ἔξαρσιν τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ,

2) τά ληφθέντα ὑπό τῆς Πολιτείας αὐστηρά προληπτικά μέτρα κατά τοῦ λοιμοῦ τούτου καί

3) τήν ἡμετέραν εὐθύνην διά τήν προστασίαν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας ἑνός ἑκάστου τῶν Χριστιανῶν μας καί εἰδικώτερα τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς Μοναστηρίοις ἐγκαταβιούντων Ἀδελφῶν ὡς καί

α) τήν ἀδυναμίαν τῶν ὀλιγαρίθμων Ἀδελφοτήτων νά τηρήσουν τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων καί τῶν προσκυνητῶν καί

β) τό ἀνεξέλεγκτον τῆς προελεύσεως τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, κατόπιν προσευχῆς καί περισκέψεως πολλῆς, Ἀποφασίζομεν Ἀπό σήμερον 5ης Νοεμβρίου 2020 καί μέχρι νεωτέρας ἡμῶν Ἀποφάσεως κλείουν αἱ θύραι ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Μοναστηρίων καί οὐδείς θά εἰσέρχεται ἤ θά ἐξέρχεται εἰς αὐτά εἰ μή ἕνα μόνον πρόσωπον ἐξ αὐτῶν, ὁριζόμενον ὑπό τῆς Ἀδελφότητος, πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Μονῆς. Οἴκοθεν δέ νοεῖται ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι θά πραγματοποιοῦνται ἐντός τῆς Μονῆς καί μάλιστα θερμότεραι καί πυκνότεραι ἔστω ἄνευ ἐκκλησιάσματος. Εἴη ὁ Θεός μεθ’ ὑμῶν Εὐχέτης καί ἱκέτης πρός Κύριον θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ † Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here