Τι ισχύει για τα Συμβούλια Κοινοτήτων εν μέσω κορωνοϊού – Απάντηση σε ερώτημα Συμβουλίου

0

« Εκ μέρους του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας …, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα:   

1) Η λειτουργία του Συμβουλίου Κοινότητας, λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας με την πανδημία κορωνοϊού, δύναται να ανασταλεί για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα ή οφείλει να ακολουθεί πιστά τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί μηνιαίας κατ’ ελάχιστον συνεδρίασης των μελών του ;

2) Μπορεί το Κοινοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και να εκδίδει νόμιμες αποφάσεις διά περιφοράς (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) όπως ορίζεται στο αρ.10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α’/11.3.2020 ; Τι ισχύει στην περίπτωση αυτή με τις αριθμητικές προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών για συγκρότηση απαρτίας και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ;

3) Η οργάνωση διά περιφοράς Συμβουλίου γίνεται κανονικά με πρόσκληση μελών και καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας για τις απαντήσεις-ψήφους των μελών ;

4) Οι ηλεκτρονικές απαντήσεις-ψήφοι των μελών του Συμβουλίου επί των θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρακτικό της διά περιφοράς συνεδρίασης ώστε να αναφερθούν και στις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν και θα διαβιβαστούν στο Δήμαρχο ; »

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (1)

Αναφορικά με το χρόνο συνεδρίασης των Συμβουλίων Κοινότητας, το αρ.88 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), ως έχει αντικατασταθεί από το αρ.89 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και ισχύει, ορίζει ότι: « 1] Το Συμβούλιο της κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Κοινότητας. (…) 4] Ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο, ύστερα από γραπτό αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών του (…) 5] Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλεί το Συμβούλιο ύστερα από γραπτή αίτηση 100, τουλάχιστον, κατοίκων της Κοινότητας. 6] Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί 2 συνεχείς μήνες ή 2 συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 5 να συγκαλέσει το Συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με το αρ.234. »

Στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), δεν εντοπίζεται ρητή εξαίρεση από την εφαρμογή των ανωτέρω ως προς την χρονική περιοδικότητα των συνεδριάσεων.

Αντιθέτως, η Κυβέρνηση στην παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 55/11.3.2020 θέσπισε τους τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης κατά την πανδημία του κορωνοϊού, χωρίς να συμπεριλάβει μεταβολή των διατάξεων περί περιοδικότητας των συνεδριάσεων.

Συγκεκριμένα, όρισε ότι: « 1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (…) μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ. 67 και της παρ.1 του αρ. 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. »

Σε εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, εκδόθηκε η αριθμ. 18318/13.3.2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, όπου ρητώς αναφέρεται πως η ρύθμιση αφορά και τα Συμβούλια Κοινοτήτων [ βλ. σημείο: « τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Περιφερειών (Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Διαβούλευσης, Συμβούλια Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, κ.ά.) »]

Δεδομένων των ανωτέρω, κατά την άποψή μας, πρέπει και κατά την τρέχουσα συγκυρία να τηρείται η περιοδικότητα συνεδριάσεων των Συμβουλίων Κοινοτήτων, όπως περιγράφεται στο αρ.88 του ν.3852/2010 ως ισχύει, με τους τρόπους που ορίστηκαν στην παρ.1 του αρ.10 της προαναφερθείσας ΠΝΠ.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (2), (3), (4)

Τα τρία αυτά ερωτήματα εστιάζουν σε παραμέτρους εφαρμογής των δια “περιφοράς” συνεδριάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας.

Σχετικά με την δια “περιφοράς” συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας είναι:

– Η παρ.1 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (βλ. ανωτέρω)

– Η παρ.5 του αρ.67 του ν.3852/2010 ως ισχύει, στην οποία παραπέμπει η παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ ειδικά για την περιφορά. Εκεί αναφέρεται ότι: « Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. »

– Η αριθμ. 18318/13.3.2020 Εγκύκλιος (βλ. και ανωτέρω), όπου ειδικά για την “περιφορά” προβλέπεται πως « α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 και 167, παρ.12 του ν.3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, »

Να σημειωθεί ότι στις « Απαντήσεις κωδικοποιημένων ερωτημάτων Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα για τον COVID-19 » που δημοσιεύει η ΚΕΔΕ, υπάρχουν ερωτήσεις Δήμων για την “περιφορά”, που φαίνεται να αφορούν τα Δημοτικά Συμβούλια.  Συγκεκριμένα αναφέρεται:

« ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1) Με τι τρόπο θα γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια μέσω συσκέψεων μέσω skype ή δια περιφοράς, η κεκλεισμένων των θυρών; 2) Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου; 3) Κατά πόσο η ψηφοφορία είναι νόμιμη; 4) Πώς τεκμαίρεται η παρουσία ή η απουσία; »

Η απάντηση που δίνεται είναι « Για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). ».

Ουσιαστικά δηλαδή δεν δίνεται απάντηση, μόνο παραπομπή στην Εγκύκλιο.

Κατά την άποψή μας, η δια “περιφοράς” συνεδρίαση συλλογικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης αποτελεί εξόχως προβληματική – νομικά, διοικητικά, αλλά και πολιτικά – διαδικασία, με αχανή νομικά κενά.

Ως γνωστόν, η “περιφορά” για τα Δημοτικά Συμβούλια ήταν μία έννοια της αυτοδιοικητικής παρανομίας, της “πιάτσας” με απλά λόγια, που συνήθως φημολογείτο και σε περιπτώσεις απεδείχθη ότι χρησιμοποιούταν από Δημάρχους / Δημοτικά Συμβούλια.

Αίφνης πέρασε από τη σφαίρα της παρανομίας στην αυτοδιοικητική νομιμότητα, όταν στα τέλη Οκτωβρίου 2019 ψηφίστηκε στην παρ.1 του αρ.184 του ν.4635/2019, που τροποποίησε την παρ.5 του αρ.67 του ν.3852/2010. Συνοδεύτηκε από αναδρομική νομιμοποίηση “περιφορών” και παύση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων.  Στον AIRETO από την πρώτη στιγμή αποτυπώσαμε  τον προβληματισμό και τα ερωτήματα που γεννά η ρύθμιση, όπως τα λαμβάναμε από Αιρετούς και Υπαλλήλους.

Τώρα, με αιτία ( ή αφορμή; ) των κορωνοϊό, επεκτάθηκε, ως δυνατότητα, σε όλα τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ.

Σε ανακοινώσεις Δήμων και τοπικά sites υπάρχουν διάφορες περιγραφές διαδικασιών που …εφευρίσκονται κατά τόπους, διαβάζουμε π.χ. για απαντήσεις επί ψηφοφοριών μέσω e-mails ή π.χ. για περιπτώσεις όπου εμφανώς έχουν αναμείξει τις έννοιες “περιφορά” και “τηλεδιάσκεψη” (διαδικασίες διαζευκτικές κατά το γράμμα της ΠΝΠ, που σαφώς αναφέρει “είτε…είτε”).

Όπως καταλαβαίνετε, δεδομένων όλων αυτών, πέρα από το ρητό περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων (και της Εγκυκλίου εφόσον συμφωνεί με το νόμο και την ΠΝΠ), ο,τιδήποτε απαντήσει κανείς επί ερωτημάτων σας, θα αποτελούσε εικασία, αυτοσχεδιασμό ή χρησμό, παρά σοβαρή, ασφαλή, νομική προσέγγιση.

Κατά τη γνώμη μας, η παρ.1 του αρ.184 του ν.4635/2019 που τροποποίησε την παρ.5 του αρ.67 του Καλλικράτη και επεκτάθηκε και στις Κοινότητες με την ΠΝΠ, ήδη πριν την ψήφισή της έχρηζε συμπλήρωσης με νομικό προσδιορισμό του ορισμού και των παραμέτρων της έννοιας “περιφορά”.

Σε κάθε περίπτωση, μόνο αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο υπάρχει e-mail και λίστα τηλεφώνων επικοινωνίας για “διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα” σε αυτήν).

airetos.gr/t

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here