Τροποποιήσεις στη λαϊκή αγορά Άστρους, λόγω έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19

0

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σχετικά με Τροποποιήσεις στη λαϊκή αγορά Άστρους, λόγω έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:30, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 15676/13-11-2020 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020).

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here