Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης σε μία θέση στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους

Ο Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟ποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’), άρθρο 45: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

3. Την εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή του ν. 4497/17 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων»

4. Την υπ’αριθμ. 46/2017 (ΑΔΑ: 603ΕΩ9Ψ-ΤΕΣ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

5. Την υπ’αρίθμ. 75/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και διάθεσης έργων Τέχνης και Καλλιτεχνημάτων στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης σε μία καθορισμένη θέση στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 4497/2017.
Η ακριβή θέση δραστηριοποίησης και το καταβαλλόμενο τέλος καθορίστηκαν με τις υπ’αρίθμ.75/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΨΓΩ9Ψ-9Κ6) και 57/2019(ΑΔΑ:ΩΛ6ΔΩ9Ψ-1ΗΦ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόκλησης, τους δικαιούχους συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα και η σχετική αίτηση

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here