12/3: Επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης χώρου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.

5) Την με αριθμό 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρου επιφανείας 60,00 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα.

6) Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 250/2017.

7) Την απόφαση Δημάρχου με αρ.46/2017.

8) Τα γεγονός ότι η δημοπρασία με ημερομηνία διεξαγωγής 05/03/2018 για την εκμίσθωση χώρου επιφανείας 60,00 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα απέβη άγονη.

Επαναδιακηρύσσει τη μίσθωση, η οποία θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα και θα λήξει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here