12/3: Πρόσκληση υποβολής προσφορών, για προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση δρόμων

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 30-6262.008 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με την προμήθεια υλικών για συντήρηση δρόμων.

2) Την ανάγκη για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.30.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

1) Οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here