12/3: Πρόσκληση υποβολής προσφορών ,για προμήθεια γάλακτος εβαπορέ ,για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 30-6063 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.

2) Την ανάγκη για την ανωτέρω προμήθεια.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.30.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

1) Οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here