12/5: Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας
Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών, στο Δημαρχείο Βόρειας
Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου) την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020),
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :

1) Εξέταση της αίτησης του κ. Βλαχάκη Ευστάθιου του Παναγιώτη για παραχώρηση
απλής χρήσης με αντάλλαγμα, χώρου που βρίσκεται εντός της εξομοιούμενης χερσαίας
ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους, για τις ανάγκες του καταστήματός του (ΙΠΠΟΚΕΡΟΣ)
έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

2) Εξέταση αιτήματος του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Παραλίου Άστρους, σχετικά με την
περιοδική συντήρηση του πλωτού σκάφους της υπηρεσίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

4) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 5/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά
με την απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους,
λόγω λήψης μέτρων μη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, – από το αντάλλαγμα
για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της εξομοιούμενης
χερσαίας ζώνης λιμένα Παραλίου Άστρους – Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

5) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού έκτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ :
84/Α/13-04-2020) – Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Βόρειας Κυνουρίας
Καμπύλης Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here