14/4: «Πρόσκληση  κατεπείγουσας συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου»

0

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  με  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  στις 14/04/2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή:

  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
    97147 α) Ακύρωση της Διακήρυξης άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προϋπολογισμού 1.537.487,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020» σε συμμόρφωση με την Απόφαση 583/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

β) Έγκριση Νέων όρων της Διακήρυξης και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προϋπολογισμού 1.537.487,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  των ενταγμένων πράξεων Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MIS: 5029666, Κ.Σ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ MIS: 5029660, Κ.Σ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MIS: 5029693, Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MIS: 5000175, Κ.Σ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ MIS: 5000167, Κ.Σ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MIS: 5000177, σε συμμόρφωση με την Απόφαση 583/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το θέμα είναι κατεπείγον διότι η  απόφαση πρέπει να αναρτηθεί πριν την 19-4-2021 στο ΕΣΗΔΗΣ οπότε λήγει η ημερομηνία παραλαβής προσφορών με βάση την ισχύουσα διακήρυξη του διαγωνισμού.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here