14/8: Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5η 

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει (δια περιφοράς) την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020),  προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 και θα διαρκέσει μέχρι και 10:30.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής:

  • Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προέδρου του Δ.Σ. (kampourolias21@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών αυτής.
  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξη της, καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προέδρου. Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δ.Σ. και οι απόψεις – ψήφος των μελών θα σταλεί ομοίως ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : kampourolias21@gmail.com, που αναγράφεται στην παρούσα.
  • Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας στο τηλέφωνο:6979599656 – Καμπουρολιάς Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e-mail) , προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.

Καμπουρολιάς Παναγιώτης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here