15/6: Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 15/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30
π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 158392 Έγκριση της αριθ. πρωτ.
156832/28.05.2021 Απόφασης
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. 164836 Έγκριση Γ πρακτικού επιτροπής
αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του διαγωνισμού
εργολάβων Δακοκτονίας 2021 της
Π.Ε. Αργολίδας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 159539 Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας
της προμήθειας: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ» με προϋπολογισμό:
50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. 160466 Έγκριση πρακτικού – 2 «ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ
ΡΕΜΑΤΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό:
#1.000.000,00# € (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.)
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5. 166904 A) Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού, για την υλοποίηση του
έργου: «Ανασκαφική έρευνα
ρωμαϊκής έπαυλης στην Κατουνίστρα
Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας για το
έτος 2021» με προϋπολογισμό
30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
B) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης.
Γ)Εξουσιοδότηση του κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. 166930 Έγκριση Πρακτικού-2
“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ” της επιτροπής
διεξαγωγής ανάθεσης ανοικτής
διαδικασίας διαγωνισμού μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την ανάθεση της προμήθειας:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΛΟΥ –
ΒΟΧΑΣ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ» με
προϋπολογισμό: 400.000,00 € (με
Φ.Π.Α.), η οποία έλαβε ως αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον 102409.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
7. 170088 A)Έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, για την υλοποίηση του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΑΙΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ» με προϋπολογισμό και
πίστωση 120.000,00 €
B) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης.
Γ)Εξουσιοδότηση του κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. 171606 Έγκριση Πρακτικού του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΛΑΥΚΑΣ – ΤΟΕΒ
ΣΚΟΥΠΕΪΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. 172036 Έγκριση του πρακτικού Ε΄ του υπ’
αριθμ. 3/2021 ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση
υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στο
Νομό Κορινθίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
10. 95016 Έγκριση όρων Διακήρυξης,
Δημοπράτησης και συγκρότησης
επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΡΑΧΙΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ»,
προεκτιμώμενης αξίας 430.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 136738 A) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα
και του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την υλοποίηση
της πράξης με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»,
προϋπολογισμού 700.000,00€.
B) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης.
Γ)Εξουσιοδότηση του κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. 159073 Έγκριση 1ου ΣΠ – 1η Συμπληρωματική
Σύμβαση (Ήσσονος σημασίας) και
του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., που
συντάχθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ –
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ»,
αναδόχου Ένωση Οικονομικών
Φορέων ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΤΟPSITE EE, π/ύ
185.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
13. 161105 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής
Διαγωνισμού στο πλαίσιο της
διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού
Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, με
αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού του Διοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»,
διάρκειας είκοσι (20) μηνών,
συνολικού προϋπολογισμού
80.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
14. 162059 Έγκριση παραχώρησης υπομελέτης
της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο:
«Κατασκευή πεζοδρόμησης –
ποδηλατοδρόμου & κλειστού
αποστραγγιστικού δικτύου
σωληνωτών οχετών στις θέσεις από
κόμβο επαρχ. Οδού Παρόρι- Μυστρά
έως εκκλησία Αγ. Ιωάννη Μυστρά &
Ε.Ο. από όριο Δήμου Σπαρτιατών
μέχρι πλατεία τοπικού διαμερίσματος
Μαγούλας από τη Ν.Α. Λακωνίας»
στον Δήμο Σπάρτης.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15. 161986 Έγκριση Τροποποίησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
του Δήμου Μονεμβασίας για την
πράξη με τίτλο: ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ́́, ως προς την
διάρκειά της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16. 165814 Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33
του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
Ν. 4782/2021, τριετούς διάρκειας,
για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας,
για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-
2023 & 2023-2024, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 24.065.787,69 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 20%, παράτασης
έως 30% και για κάλυψη νέων
αναγκών κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους έως 30%).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17. 164782 Ενημέρωση της Οικονομικής
Επιτροπής και λήψη απόφασης
σχετικά με το πρακτικό 1 της
επιτροπής Δακοκτονίας ΠΕ
Λακωνίας.
ΔΑΟΚ
18. 169476 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
(συρματοκιβώτια, στηθαία, γεφύρια,
καθαρισμός κ.λ.π) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
19. 171478 Έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διαγωνισμού του έργου
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39
Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ»
στο πλαίσιο της ανοικτής
διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20. 172175 Έγκριση προμήθειας ενός μη
επανδρωμένου
αεροσκάφους (drone) με θερμική
κάμερα, για τον εξοπλισμό των
τεχνικών μέσων της Ελληνικής
Αστυνομίας -Τμήμα Ασφαλείας
Σπάρτης.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21. 175573 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας επί της
υπ. αρ. 292259/70448/2020
εισήγησης Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί
έγκρισης ΑΠΕ.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ
22. 175560 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας επί της
υπ. αρ. 292269/70452/2020
εισήγησης Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί
έγκρισης ΑΠΕ.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ
23. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 143646 Έγκριση ανάδειξης νέου προσωρινού
μειοδότη στον διαγωνισμού Α/Α
71988 του έργου: «ΒΕΛΤ1ΩΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕ1ΝΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΗΛΕΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ»,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.545.000€
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24. 102191 Έγκριση μη κατάπτωσης Εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής του κ.
Αργυράκη Ιωάννη του Χρήστου για
το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»
Προϋπ/σμού: 350.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
25. 14 Έγκριση αντικατάστασης δικηγόρου
Τρίπολης κ. Π. Σαμπράκου και
ορισμός δικηγόρου Καλαμάτας για να
προβεί σε νομικές ενέργειες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
26. 167504 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου
Καλαμάτας κ. Παντελοπούλου
Κωνσταντίνα, προσδιορισμός &
έγκριση αμοιβής της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
27. 125529 Έγκριση αμοιβής δικηγόρου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
28. 169824 Έγκριση 2ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς
έγκριση για τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ»,
π/ύ 250.000 € με ΦΠΑ 24%.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
29. 169808 Έγκριση 2ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ προς
έγκριση για τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του
έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021)», π/ύ 200.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30. 172135 Αποδοχή γνωμοδότησης του
δικηγόρου Καλαμάτας κ. Λεωνίδα
Πετρακόπουλου για καταβολή τόκων
στον ανάδοχο Αθανάσιο Φλέσσα και
ορισμός δικηγόρου για άσκηση
αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού,
εφ’ όσον προκύπτει διαφορά στην
καταβολή και στο ποσό που
δικαιούται ο ανάδοχος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
31. 174597 Έγκριση επανακοστολόγησης
συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς
μαθητών με μέση τιμή καυσίμου για
τον μήνα Απρίλιο 2021.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
32. 174786 Έγκριση τροποποίησης της
σύμβασης σχετικά με την εκτύπωση
ξηρογραφικών σχεδίων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
33. 175122 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού, δημοπρασίας του
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΕΤΡΙΝΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/ύ
360.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
34. 175130 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού, δημοπρασίας του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
17ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ –
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ», π/ύ 280.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35. 175139 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού, δημοπρασίας του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/ύ 300.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
36. 175148 Έγκριση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού, δημοπρασίας του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΥΠΑ – ΠΛΑΤΣΑ –
ΑΓ. ΝΙΚΩΝΑΣ», π/ύ 1.115.900 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
37. ‘Εγκριση παραχώρησης χώρου του
κτιρίου στο φράγμα ντοπόλης στην
Τ. Κ. Χριστιανουπόλεως προκειμένου
να στεγασθεί το δασικό περιπολικό της
ΠΥ Γαργαλιάνων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
38. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 174005 Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού
προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε.
Αρκαδίας έτους 2021.
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
39. 163961 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού , τευχών και όρων
Δημοπράτησης και συγκρότηση
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΠΕΛΕΤΑ – ΒΛΗΣΗΔΙΑ »
Προϋπολογισμού 300.000 € από
πιστώσεις ΠΔΕ / 2017ΕΠ52600006
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
40. 164252 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού , τευχών και όρων
Δημοπράτησης και συγκρότηση
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΟΥΛΗΘΡΑ – ΠΕΛΕΤΑ –
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ – ΜΑΡΙ »
Προϋπολογισμού 100.000 € από
πιστώσεις ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600001
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
41. 165972 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
(ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού
μειοδότη και κατακύρωση του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ,
ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού:
300.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
2020ΕΠ52600002
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
42. 165943 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
(ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού
μειοδότη και κατακύρωση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΚΛΗΦΑ – ΝΕΣΤΑΝΗ
– ΣΑΓΚΑ – ΛΟΥΚΑ» Προϋπολογισμού:
400.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΠΔΕ / 2018ΕΠ82600004
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
43. 170102 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ » Προϋπολογισμού:
564,000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
4ο ΕΑΠ / ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
44. 170111 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας
ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του
έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ,
ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠO ΚΛΑΔΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ» Προϋπολογισμού:
100,000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις
ΚΑΠ 2021/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
45. ΕΔΡΑΣ 162166 Έγκριση γνωμοδότησης αναφορικά
με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων
κατά της υπ’ αρ. 609/2021
απόφασης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου/Τμήμα 7ο
.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
46. 164514 Έγκριση γνωμοδότησης αναφορικά
με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων
κατά της υπ’ αρ. A 88/10.03.2021
απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Καλαμάτας.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
47. 162178 Έγκριση αντικατάστασης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης στο
πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και
Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση και
Επικαιροποίηση) “Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος
Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των
Ωφελουμένων και 11/6/2021
Διαχείρισης/Παρακολούθησης της
Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό /
οικογενειακό επίπεδο” (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
48. 165853 Αναμόρφωση των οικονομικών
στόχων του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους
2021 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
49. 165311 Ενημέρωση της Οικονομικής
Επιτροπής και λήψη απόφασης
σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
των αντλιοστασίων δικαιοδοσίας
Γ.Ο.Ε.Β Παμίσου Μεσσηνίας.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
50. 170900 Έγκριση παράτασης προθεσμίας για
την ολοκλήρωση της εργολαβίας:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ»,
Προϋπολογισμού: 339.000,00 €
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
51. 172522 Έγκριση παράτασης της Συμβατικής
Προθεσμίας Περάτωσης των
εργασιών κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ –
ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ », πρ/σμού:
2.500.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ),
χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ026
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
52. 173633 Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου – Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου με συστημικό αριθμό 93045:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ – ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ –
ΛΑΜΠΑΙΝΑ)».
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
53. 174265 Έγκριση Παράτασης καταληκτικής
ημερομηνίας περαιώσεως του έργου
με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ
Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ,
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Προϋπολογισμού : 2.160.069,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60c311d4e910c255f9a40718 στις 11/06/21 10:39
54. 175881 Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού
προγράμματος Κ.Α.Π. 20% έτους
2021
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
55. Έγκριση επιχορήγησης Ι.Μ.
Αργολίδας για κοινωνικές δράσεις
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας covid-19.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
56. Έγκριση 3ΟΥ ΑΠΕ του έργου :
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΟ CUT,COVER,ΕΝΟΣ
ΗΜΙΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗς ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ
ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ» π/υ: 16.000.000.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
57. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΕΘ.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜ.
ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ,
Προϋπολογισμού 32.500.000 ευρώ,
αναδόχου « ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ », αρ.
έργου: 2003 ΕΠ 0263 0053 Δ.Ε
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here