16/11: Καλείστε στην 15η τακτική συνεδρίαση του ΠεΣυ με τηλεδιάσκεψη

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 1. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 με τίτλο: «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» αφενός ως προς τη σύνθεση της ομάδας έργου- τακτικού (υφιστάμενου) προσωπικού και ειδικότερα σε ό, τι αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του ανωτέρω Υποέργου και αφετέρου ως προς τη σύνθεση της ομάδας έργου – έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα με την προσθήκη του 7ου στελέχους της Επιτελικής Δομής ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 18/27-01-2020 προηγούμενης απόφασης με τη μεταφορά πιστώσεων από τις ακυρωθείσες Εκθέσεις της Δράσης 1: Συμμετοχή σε Εκθέσεις, στη Δράση 6: Δράσεις διαφημιστικής προβολής. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου

 1. Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/ 27-12-2010), ως ισχύει. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Γ΄ Τριμήνου του 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή εκδιδομένων προσώπων. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Χρονάς

 1. Έγκριση του αριθμ. 8/29-10-2020 αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου ΠΕ Αργολίδας». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης και σφαγείου καθώς και στην κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο (ισχύος 0,5MW), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 55.686,85 m2 στην Τ.Κ. Καλετζίου, Δήμου Βέλου – Βόχας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με φορέα την «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Κορινθίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600003. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 1. Υποβολή προς έγκριση πληρωμής δαπάνης ποσού 650,00 € από την εγκεκριμένη πίστωση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, που αφορά πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης Μερίδας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) για τα έτη 2019, 2020 και για την υποβολή αίτησης καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ολική ή μερική ή μη καταβολή), στα πλαίσια της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ, έτους 2020 της ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 1. Έγκριση 26ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Καθορισμός της Τοπικής Κοινότητας «ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ» ως έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταχώρησή της στο Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνένωση όμορων εδρών. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ενημέρωση – συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Σχετικά με την αποπομπή από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου του εκπροσώπου της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γόντικας, Πετράκος και Κάτσαρης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here