16/4: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Περί σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Γ’ και Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.
  2. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021.
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ).
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις αριθμ. 611/2021 και 642/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της αριθμ. 9/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  6. Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
  7. Διαγραφή Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)/Διόρθωση καταλόγων ΤΑΠ.
  8. Διαγραφή Τελών Λαϊκής Αγοράς Άστρους.
  9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here