16/7: Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 16/7/2021, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

  1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   211167 Έγκριση πρακτικών Ά & ΄Β επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π/Υ:350.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

   211160  Έγκριση τροποποίησης –παράτασης σύμβασης απευθείας ανάθεσης  αναδόχου ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που αφορά υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων Π.Ε. Αργολίδας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ Αργολίδας.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  213944 Έγκριση  2Ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29Ης ΚΑΙ 30Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 205894 Λήψη απόφασης  για το άνοιγμα εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  206744  Έγκριση Πρακτικού 2  του ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ», με προϋπολογισμό: 50.000,00 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  211209 Έγκριση 6ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο. Νο7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ», μέχρι τις 31.07.2021, Προϋπολογισμού: #1.500.000,00€ # Εργολαβικής Σύμβασης: #570.000,00€#, Αναδόχου: ΕΛ.ΤΕ Ε.Π.Ε

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  206071 Έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 42 ΝΕΑΠΟΛΗ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ π/ύ 500.000,00 €

β)Ορισμός μελών (τακτικά –αναπληρωματικά ) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης –γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 207220  Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 9Η ΕΘΝ. ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΣ –ΓΙΑΛΟΒΑ» Προυπ/σμού: 750.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  209464 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας όπου θα συζητηθεί η αγωγή της Ελένης χήρας Ηλία Κουρέα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  207430 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμού ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» και Μερική Τροποποίηση της αριθμ. 992/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  205430  Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της με αρ. 3/2021 διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για δύο (2) έτη

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  206847 Λήψη απόφασης σχετικά με το   κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΑΟΚ Τριφυλίας- Π.Ε. Μεσσηνίας στην τράπεζα Alpha Bank, άνοιγμα εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών στην Eurobank και την μεταφορά των υπολοίπων στους νέους εμπορικούς λογαριασμούς.

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

  206961 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –ΣΠΑΡΤΗΣ. Αναδόχου : ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ  Προυπολογισμού: 3.000.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  210239 Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ , Π/Υ 400.000,00ΕΥΡΩ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  214306 1) «Έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (άρθρο 33 Ν.4412/16), τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης – παράτασης». CPV: 60130000-8 – Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών

2) Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  211617 Έγκριση επανακοστολόγησης συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με μέση τιμή καυσίμου για τον μήνα Ιούνιο 2021

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 211877 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ » Προϋπολογισμού: 564,000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ / ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                              

  211821 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΑΚΙ», π/ύ 250.000 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ/2017ΕΠ82600000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                              

ΕΔΡΑΣ 206521  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αρ. Α157/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης/Τμήμα Γ- Αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης αναφορικά με το ύψος των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

215394  Έγκριση του σχεδίου Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”: «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις ΠΛΑΤΩΜΑ Δήμου Τρίπολης, ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Δήμου Ερμιονίδας και ΣΠΑΡΤΕΑΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 211593  Έγκριση τροποποίησης της άριθμ.1851/30.12.2020(ΑΔΑ:Ω2487Λ1-031) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021 My Peloponnese με την ένταξη της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΕΛΛΑΔΑ: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021( Δράση 1: Εκθέσεις Τουρισμού και Προιόντων Φυσικές, Ψηφιακές ή Υβριδικές Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2021)

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

213161 Εγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΥ»π/υ 74.400.00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      23. 214552 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή του παραβόλου που είχε καταβληθεί από την εταιρεία Σ.Κ.Ε.Κ. Μ. ΕΠΕ με την κατάθεση σχετικής ένστασής της, στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε. Αρκαδίας, της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας & του Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας”, κατόπιν αποδοχής της ένστασης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24.

  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας, για την εκτέλεση του έργου “Προσθήκη ανελκυστήρα εμποδιζόμενων ατόμων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη”

 

    25.   Έγκριση  1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2020ΕΠ52600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

   26.   Έγκριση σύστασης και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου παροχής υπηρεσιών  με τίτλο : «Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Ευφυών Τεχνικών Ενεργειακών Αναβαθμίσεων Κτηρίων» στα πλαίσια του έργου Green Building του προγράμματος ENI CBC MED και παραλαβής των παραδοτέων που απορρέουν από αυτήν .

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  27.   Επικαιροποίηση Διακήρυξης

για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ» Εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 28.   “ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 03/07/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here