21/4:Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική συνεδρίαση

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1441/Β/10-04-2021, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις στις Κοινότητες Βερβένων και Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος


2. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος


3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου της Κοινότητας Κουτρούφων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος


4. Έγκριση εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το Γ’ και Δ’ τρίμηνο έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος


5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος


6. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχο


7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους – λόγω παραίτησης – του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολοστούμπης Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here