21/5: «Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας»

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 21 /05/2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Τηνμε αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a23a4ce910c255f9dc597f στις 17/05/21 12:47

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 132116 Λύση Προγραμματικής Σύμβασης
για το έργο: «Μελέτη για την
βελτίωση των δικτύων και του
τρόπου άρδευσης για την
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
στην περιοχή του ΤΟΕΒ Ασίνης –
Δρεπάνου Ναυπλίου.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. 132129 Λύση Προγραμματικής Σύμβασης
για το έργο: «Μελέτη βελτίωσης
δρόμου από Ε.Ο. ΝαυπλίουΛυγουριού προς Κάντια Π.Ε.
Αργολίδας»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3. 132610 Έγκριση λύσης της προγραμματικής
σύμβασης του έργου: Αντιμετώπιση
της προσυλλεκτικής κηλίδωσης
(rind breakdown ) των μανταρινιών
στην ποικιλία Κλημεντίνη.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
4. 134259 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής με παρατηρήσεις για το
έργο: «Καθαρισμός Επαρχιακού και
Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Αργολίδας»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5. 132132 Λύση Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το
έργο: «Εκπόνηση μελετών για τη
στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη
και λειτουργική αναδιαρρύθμιση
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a23a4ce910c255f9dc597f στις 17/05/21 12:47
του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου
Άργους
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
6. 128785 Έγκριση μερικής τροποποίησης της
αριθ. 156/2021 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής για την
επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής σύμβαση καθαριότητας
υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας &
Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού
Αργολίδας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7. 135643 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών και αποδεικτικών
εγγράφων νομιμοποίησης
«Προσωρινού αναδόχου» του έργου:
««Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας» για
το υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ7
ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ »,
π/υ:800.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 129931 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών
Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΤΗΣ
Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Προϋπολογισμού: #
220.000,00€ #
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a23a4ce910c255f9dc597f στις 17/05/21 12:47
9. 131644 Έγκριση Πρακτικού 2 του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10. 131288 Έγκριση των τευχών και των όρων
Δημοπράτησης και της
Δημοπράτησης του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
Προϋπολογισμού: # 265.000,00 € #
καθώς και την συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού
δημοπρασίας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11. 129962 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών
Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΡΟΖΕΝΩΝ» Προϋπολογισμού: #
120.000,00€ #
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. 130364 Έλεγχος σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Πελοποννήσου και
τραπεζικού ιδρύματος για την
τήρηση λογαριασμών ταμειακής
διαχείρισης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
13. 137584 Έγκριση πρακτικού (1)
“αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής” της επιτροπής
διεξαγωγής ανάθεσης ανοικτής
διαδικασίας Συνοπτικού
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a23a4ce910c255f9dc597f στις 17/05/21 12:47
διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΟΥ» με
προϋπολογισμό: 60.000,00 € (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14. 135949 Έγκριση πρακτικού (2) “ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου” της ανοικτής διαδικασίας
διαγωνισμού μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την ανάθεση της Γενικής
Υπηρεσίας: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-
2021 ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
με προϋπολογισμό: 300.000,00 € (με
Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15. 137424 Έγκριση των όρων διακήρυξης, των
τευχών δημοπράτησης, της
Δημοπράτησης και της Συγκρότησης
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΘΜΟΥΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»,
Προϋπολογισμού: 890.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here