23/3: «Δια περιφοράς» Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 12 θέματα

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «δια περιφοράς» την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του
άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

2. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών,
προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με το συλλογικό σύστημα
ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και
αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση δημοτικού χώρου για τη μεταστέγαση της Λαϊκής Αγοράς στη Δ. Κ.
Άστρους από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχο

6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός
οδών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρ. Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

7. Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Πέτρου – Καστρίου και Ελάτου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

8. Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα – Αγίου Πέτρου και Σίταινας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

9. Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης Γενικού Λυκείου Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10. Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Πλακόστρωση δρόμου από θέση Καμάρα έως μεγάλη Βρύση Τοπικής Κοινότητας
Βερβένων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού συμπληρωματικής κατανομής, για την κάλυψη δαπανών
θέρμανσης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

13. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στις Κοινότητες Άστρους, Αγίου Ανδρέα και
Κορακοβουνίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.)
και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

15. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 19:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 21:00.
Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί
των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων που τους έχουν ήδη
αποσταλεί, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην
παρούσα.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τότε αυτή θα γίνεται είτε μέσω της σταθερής τηλεφωνίας στον αριθμό κλήσης 2755360133 (γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου) είτε στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό κλήσης 6946630269 (Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here