24/9: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 293822 Έγκριση πρακτικού και αναδόχου
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
χωρίς δημοσίευση, όρων
πρόσκλησης & επιτροπών για
υπηρεσίες καθαριότητας για τα
κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της
Π.Ε. Αργολίδας, των Δ/νσεων
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του
ΚΕΣΥ Αργολίδας, για χρονικό
διάστημα έως δύο μηνών (από 01-
10-21 έως 30-11-21), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.000,00 ΕΥΡΩ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
(7.258,07 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 297349 Έγκριση των τευχών και των όρων
Δημοπράτησης, της Δημοπράτησης
και της συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ.
ΟΔΟΥ Νο19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΣΟΦΙΚΟ –
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΜΗΜΑ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ – ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ –
ΓΑΛΑΤΑΚΙ ΚΑΙ Νο21 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο19
ΠΡΟΣ ΚΟΡΦΟ», Προϋπολογισμού:
740.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. 297345 Έγκριση πρακτικού – 2 «ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της επιτροπής
διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας
μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΙ –
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
ΣΤΙΜΑΓ ΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΒΡΑΧΑΤΙ – ΝΕΜΕΑ» με
προϋπολογισμό: 1.200.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 292269 Έγκριση 1ου πρακτικού
δημοπρασίας του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», ΠΡΟΥΠ:
700.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5. 292179 Έγκριση τευχών δημοπράτησης,
όρων διακήρυξης και επιτροπής για
την διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
υλοποίησης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 39
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΣ –
ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμού
700.000€.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. 297658 Α) Έγκριση 4ης τροποποίησης
Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου Σπάρτης», π/ύ
2.750.000,00€
Β) Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
7. 297297 Έγκριση Συμβατικών Τευχών,
Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και
Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και
σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής
του διαγωνισμού για την
δημοπρασία του έργου
«Αποκατάσταση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου από
πλημμύρες γεωγραφικής περιοχής
Δήμου Ευρώτα», π/ύ 700.000€.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. 298796 Έγκριση τροποποίησης της υπ’
αριθμ.853/15-6-2021 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την
υπ’ αριθμ.991/28-6-2021 Απόφαση
της, αναφορικά με την έγκριση
πρακτικού Επιτροπής
Διαγωνισμού στο πλαίσιο της
διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού,κάτω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, με
αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού τουΔιοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας», διάρκειας είκοσι (20)
μηνών,συνολικού προϋπολογισμού
80.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και κήρυξη
προσωρινούμειοδότη, σε
συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ.
1440/2021 και 1441/2021
Αποφάσεις τηςΑρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.)»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
9. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 288082 Έγκριση πρακτικού των αιτήσεων
συμμετοχής της επιτροπής
διενέργειας-αξιολόγησης
προσφορών της αριθμ. 6/23-7-
2021 (Α.Α. 134811) Διακήρυξης για
την εφαρμογή Δυναμικού
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33
του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε
Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη
2021-2022, 2022-2023 & 2023-
2024 συνολικού προϋπολογισμού
12.000.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
και δικαιωμάτων προαίρεσης –
παράτασης και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10. 292746 Έγκριση τροποποίησης της
επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΦΑΡΑ –
ΛΑΜΠΑΙΝΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», π/ύ
960.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
11. 294695 Έγκριση 2ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου
των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ για τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ»,
π/ύ κατά τη μελέτη 280.000 € με
ΦΠΑ 24%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. 294291 Α) Έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Αγίου Αθανασίου Αγίου Όρους, για
την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
(ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ.
ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ»
Β)Ορισμός μελών (τα
αναπληρωματικά ) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης –
Γ)Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή
της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13. 293545 Ορισμός δικηγόρου για την
δικαστική εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου στο
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
Ανωνύμου εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΕΣΣΗΝΙΑKH
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»
στις 12/1/2022 και σε κάθε μετ΄
αναβολή ή ματαίωση αυτής
δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
14. 293539 Ορισμός δικηγόρου για την
δικαστική εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου στο
ΣτΕ (Ε’Τμήμα) στις 12/01/2022
καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο κατά τη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
της ΑΕ με την επωνυμία
«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» κατά της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
15. 296882 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη
αναίρεσης κατά της ανωτέρω
25/2021 απόφασης του Τριμελούς
Εφετείου Καλαμάτας, σε
καταφατική περίπτωση να ασκήσει
αυτήν και να παρασταθεί στη
δικάσιμο, που θα οριστεί και σε
κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
16. 296897 Έγκριση της αριθ.296897/17-09-
2021 απόφασης Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
17. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 293777 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας &
Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑ – ΡΟΥΤΣΙ», π/ύ
60.000 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 5ου
ΕΑΠ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
18. ΕΔΡΑΣ 296357 Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων
υλικών (toner) τηλεομοιοτυπικών
μηχανημάτων (fax) και
φωτοαντιγραφικών, εκτός Πίνακα
Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
19. 296363 Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων
υλικών (toner) εκτυπωτών, εκτός
Πίνακα Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
20. 297196 Έγκριση παράτασης της από
21/09/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:
20SYMV007348105), για την
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και
Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6148694f3425a8d725f44988 στις 20/09/21 14:05
21. 297331 Έγκριση γνωμοδότης της Νομικής
Υπηρεσίας περί δυνατότητας
εξωδικαστικού συμβιβασμού
αναφορικά με την αποκατάσταση
των υλικών ζημιών που υπέστη το
με αρ. κυκλ. ΖΧΖ 5179 ΙΧΕ όχημα,
ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γιαννέα του
Νικολάου.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here