25/1: Πρόσκληση Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1)     

Λήψη νέας απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την «Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here