26/5: Πρόσκληση Δ.Σ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 75/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν
αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παραχώρηση ασθενοφόρου οχήματος στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών
– αυτοκινούμενων ή μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους
λουόμενους και την αναψυχή του κοινού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

3. Προσδιορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων
αιγιαλού – παραλίας, χρονικής περιόδου 2020-2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

4. Χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση
αγροτικού δρόμου στη θέση Αγία Παρασκευή Τ.Κ. Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού
τιμών μονάδων νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση
αγροτικού δρόμου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ Τ.Κ. Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος Νοσοκομείου
Καστρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

8. Πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργου Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Πέτρου – Καστρίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη
συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο
Γραφείο Δημάρχου και στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here