28/12: Διαγωνισμός της ΔΕΥΑ, για την προμήθεια των υδραυλικών υλικών ,του Δήμου μας

0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, η προμήθεια των υδραυλικών υλικών έτους 2020, της ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (συνολικά) προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 και των Ν. 4412/2016, Ν. 3852/2010 και Ν. 3463/2006.

Ο συνολικός, ενδεικτικός, προϋπολογισμός της δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 34.025,97 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός, θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ στο Άστρος, τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π. μ. έως 11:00, π. μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 548,81 ευρώ τουλάχιστον.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Β65 / 20-11-2020, Α.Α.Υ..

Οι προσφορές, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, μπορεί να σταλούν ταχυδρομικώς στη ΔΕΥΑΒΚ, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού και ώρα 14:30 μ. μ. για πρωτόκολλο, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει να ασκούν επάγγελμα συναφές με την ανωτέρω δραστηριότητα και να υποβάλλουν με την προσφορά τους, όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε κλειστό, σφραγισμένο, φάκελο.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΚ.

 

Αναγνωστάκου Χριστίνα.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here