3/12:Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ελάτων,στο δήμο μας…

0

Έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 15-7135.030 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με προμήθειες εξοπλισμού τέλεσης εορτών Χριστουγέννων.

2) Την ανάγκη για την προμήθεια ελάτων για τις εορτές των Χριστουγέννων 2018.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.30.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προσφορά θα αφορά στα προμήθεια των παρακάτω:

1) 15 δένδρων (πέντε μέτρων), προϋπολογισμού (15*80,00 €) = 1.200,00 €

2) 5 δένδρων (επτά μέτρων), προϋπολογισμού (5*100,00 €) = 500,00 €

Σύνολο προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του φπα) = 1.700,00 €

Η παράδοση των δένδρων θα γίνει στην έδρα του Δήμου (Άστρος), την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here