30/4: Υποβολή προσφορών για την υπηρεσία καθαρισμού δρόμων ,κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους…

0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία καθαρισμού δρόμων (κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους και ερείσματα δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας)

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
‘Έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 30-6262.210 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με την υπηρεσία καθαρισμού δρόμων, προϋπολογισμού 14.371,60 €.

2) Την ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού δρόμων, η οποία θα υλοποιηθεί ως την 30 Ιουνίου 2018.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 14.30.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και την τεχνική περιγραφή της εργασίας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here