31/8: Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 31/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:


1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου
177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.


2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του
άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.


3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης
συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης
μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.


4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί
“Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη
παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην
πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.


Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Σ
100458 Έγκριση 10ης τροποποίησης
κατανομής πιστώσεων του
ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –
ΣΑΕΠ526 «Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων ΠΕ Αργολίδας.
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2. 102475 Α) Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής
Σύμβασης στα πλαίσια του έργου
2017ΕΠ52600004, μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
Δήμου Άργους – Μυκηνών και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το
έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΟΡΣΙΩΝ»
B) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ)Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
3. 102469 Α) Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής
Σύμβασης στα πλαίσια του έργου
2017ΕΠ52600004, μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
Δήμου Άργους – Μυκηνών και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το
έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Υποέργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ»
B) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ)Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή της.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


4. ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Σ
89171 1. Έγκριση σκοπιμότητας
εκμίσθωσης και των όρων της
Διακήρυξης Δημόσιας Πλειοδοτικής
Δημοπρασίας για την εκμίσθωση
κτιρίου (αποθήκη) 1.032,47 τ.μ. σε
αγροτικό ακινήτου έκτασης
10.282,97 τ.μ., όπου στο παρελθόν
εξυπηρετούνταν εργασίες
σποροπαραγωγής πατατόσπορου,
στη θέση «Γαϊδουρόραχη» Γκούρας
Κορινθίας.
2. Επιλογή εφημερίδας για τη
δημοσίευση περίληψης της
σχετικής δημοσίευσης.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5. 265674 Έγκριση Πρακτικού 1 με το
Παράρτημα Ι αυτού, της επιτροπής
διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας
μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
κατασκευή του έργου:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΡΟΖΕΝΩΝ» με προϋπολογισμό:
120.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. 263104 Έγκριση πρακτικού (1)
“αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής” της επιτροπής
διεξαγωγής ανάθεσης ανοικτής
διαδικασίας διαγωνισμού μέσω
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό:
2.300.000,00€ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7. 263098 Έγκριση πρακτικού (1)
“αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής” της επιτροπής
διεξαγωγής ανάθεσης ανοικτής
διαδικασίας διαγωνισμού μέσω
του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
Νο1 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ – ΣΥΜΒΟΛΕΣ
ΟΔΩΝ)» με προϋπολογισμό:
1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
8. 268329 Έγκριση πρακτικού-2 ‘ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (κατακύρωσης)’ του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ »
προϋπολογισμού: 265.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9. 270027 Α)Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας
Κορίνθου Α.Ε. («ΑΕΔΙΚ») και του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων, για την υλοποίηση
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με
προϋπολογισμό 800.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Β) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης.
Γ) Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή της.


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
266580 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης
συμβάσεων έργου μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Μεσσηνίας για το
σχολικό έτος 2021-2022.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


11. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 269469 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε.
Αρκαδίας για το σχολικό έτος
2021-2022.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
12. ΕΔΡΑΣ 264166 Έγκριση παράτασης της
Συμβατικής Προθεσμίας
Περάτωσης των εργασιών
κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ –
ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ – ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ ΚΑΙ
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ
ΑΥΤΗ », πρ/σμού: 2.500.000,00 €
(συμπ. του ΦΠΑ).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13. 264998 Έγκριση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της
υπ’ αρ. 1124/26-07-2021
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
27/2021, ΑΔΑ:ΩΞΑΧ7Λ1-59Ξ)
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου &Αναπτυξιακής
Μεσσηνίας Α.Ε. A.Ο.Τ.Α. για την
πράξη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14. Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης
μειοδοτικού διαγωνισμού για την
αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου)
στην Δημοτική Ενότητα Βυτίνας
του Δήμου Γορτυνίας.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
15. 267695 Έγκριση παράτασης της
Συμβατικής Προθεσμίας
Περάτωσης των εργασιών
κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», πρ/σμού:
150.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ).
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16. 269434 Εισήγηση σχετικά με την έγκριση
τροποποίησης της αριθμ.
1851/30.12.2020 (ΑΔΑ:Ω2487Λ1-
031) Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα “ Έγκριση του
Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής Περιφέρειας
Πελοποννήσου 2021 – My
Peloponnese” με την ένταξη της
Έκθεσης “ΠΑΝΕΙΠΗΡΩΤΙΚΗ 2021”
στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021
(Δράση 1: Εκθέσεις Τουρισμού και
Προϊόντων Φυσικές, Ψηφιακές ή
Υβριδικές Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής 2021).
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. 269537 Συγκρότηση επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής
της σύμβασης προμήθειας με τίτλο:
«ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟΥ
– ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128a0c9ed1fdb9e6c41950d στις 27/08/21 11:25
18. 269539 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με τίτλο: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟΥ
– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ,
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΕ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
19. 270675 Έγκριση παράτασης προθεσμίας
για την ολοκλήρωση της
εργολαβίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ»,
Προϋπολογισμού: 339.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
20. 270989 Έγκριση του Πρακτικού κατά το
στάδιο Αξιολόγησης των Τεχνικών
Προσφορών της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας της μελέτης με
συστημικό αριθμό 180516:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here