4/7: Πρόσκληση υποβολής προσφορών ,για την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, στο δήμο μας…

0

‘Έχοντας υπόψη:

1) Την ύπαρξη του Κ.Α. 15-6142.011 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.

2) Την ανάγκη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Προκηρύσσει

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00.

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here