55 θέσεις εργασίας στην Αρκαδία

0

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε την παράταση για την υποβολή των αιτήσεων για το “ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 5.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-29”, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, μέχρι την Παρασκευή 7/12 και ώρα 12.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά στο http://www.oaed.gr/. Οι 55 θέσεις αφορούν δημόσιες υπηρεσίες στην Αρκαδία και το www.kalimera-arkadia.gr τις παρουσιάζει αναλυτικά!

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι πρέπει:

  • να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
  • να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο  κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ) μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι:

α) κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία.

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα  γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «Αναπηρία ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:

  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
  3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  5. Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  6. Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ  ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ  ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ  ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ  ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ΚΑΙ HARDWARE) ΤΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ 3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ – ΠΜΠ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ – ΠΜΠ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 2
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ 1
ΕΚΑΒ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ΚΑΙ HARDWARE) ΠΕ 1
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 1
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2

arcadianews.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here