7/4: Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε συνεδρίαση

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, που θα γίνει την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν-3852/2010, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 119/Β/22-03-2021, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1) Λήψη απόφασης επί πρότασης αξιοποίησης οικοπέδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (πρώην Ευθυμίου).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Μετά την γνωστοποίηση της παρούσας, θα σας αποσταλεί με τον ίδιο τρόπο (e-mail), ειδική πρόσκληση συμμετοχής στη συνεδρίαση και πρέπει να φροντίσετε εγκαίρως για την πιστοποίησή σας μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISNET και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη, πατώντας το ειδικό link που θα σας αποσταλεί.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος ΘεμιστοκλήςΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here