8/3:Κατάθεση των προσφορών για «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης»

0

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης»

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) και

Π ρ ο σ κ α λ ε ί
Περιορισμένο αριθμό Οικονομικών Φορέων, όπως στον πίνακα διανομής, προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Οδοστρωσία αγροτικών δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων αντιστήριξης».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 39.770,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 24.732,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 64.503,51 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 80.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ 055 με κωδικό ενάριθμου 2003ΣΕ05500005).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται στην εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους χιλίων διακοσίων ενενήντα Ευρώ ΚΑΙ 32/100 (1.290,32) €. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι καλούμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 27553 60144, Fax. 27553-60171) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Παναγιώτης Κ. Μαντάς

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here