9/3: Πρόσκληση σε Δ.Σ με 8 θέματα

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη  9 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/26-02-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρο7ς Δ.Σ.

2.    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κορδονούρη Μεταξία – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

3.    Περί αποδοχής της μελέτης ηλεκτροφωτισμού της Κοινότητας Πραστού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5.    Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 146.012,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6.    Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγούς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

7.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

8.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, «Kαθορισμός και κατανομή χρηματοδότησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

9.    Λήψη απόφασης για τη μετατροπή απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σε φορτηγό όχημα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

10.    Προμήθεια κωδικών internet banking της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

11.    Προμήθεια κωδικών internet banking της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here