9/3: Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση, με θέμα: Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2018.

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα πραγματοποιηθεί «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη  9 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των περιγραφόμενων στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/26-02-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021), θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

·        Σούρσος Παναγιώτης – Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

·        Μπάρλας Παναγιώτης – Ορκωτός Λογιστής

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here